DATAHANTERINGSAVTAL / INTEGRITETSPOLICY

GDPR
Enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller från och med 25 maj 2018 och ersätter PUL (Personuppgiftslagen) så gäller nya bestämmelser som har ett starkt fokus på integritetsskydd.
Du måste aktivt samtycka till användningen av dina personuppgifter (Personuppgifter är all information som kan användas för att identifera en enskild person.)

HUR SAMLAS UPPGIFTER IN
Data som du själv lämnar genom kommunikation med oss, t.ex. genom formulär och email.
Data som skapas när du använder någon av våra tjänster, t.ex. när du besöker vår webbsida eller skickar email.
Data som samlas in genom att våra webbsidor använder cookies.
Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke och avtal.

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN
Data som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du ansöker om att bli medlem i någon tjänst eller kontaktar oss.
Trafikinformation som IP-adress.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL
Uppgifterna används för att kunna ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.
För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA
Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner eller som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

TILL VEM KAN UPPGIFTERNA DELAS MED
Andra tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av dina tjänster. De är även skyldiga enligt lag att skydda dina uppgifter.
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

HUR SKYDDAS UPPGIFTERNA
Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, förutsatt att du har berättigade skäl få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna, detta gäller endast de uppgifter du själv angett till oss. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

För att kunna tillhandahålla tjänster behöver vi behandla och hantera dina data. Om du väljer att inte lämna dina uppgifter kan vi inte tillhandahålla alla tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke innebär det att de tjänster du har inte längre kan tillhandahållas. Inga återbetalningar kommer ske för dessa tjänster.
För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH VARFÖR
Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund
För att kunna hantera ärenden via e-post eller kontaktformulär. Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till support. Identifiering. Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Andra eventuella uppgifter som du anger i meddelandet
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera supportärenden.
Lagringsperiod Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner
 
Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund
För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor. Exakt vilka uppgifter skiljer sig utifrån vilket typ av system det gäller och hur varje admin för det systemet ställt in vilka uppgifter som behövs.
Inga andra uppgifter samlas in förutom de du anger
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Personnummer
 • Inloggningsuppgifter
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val.
 • Historik (Bokningar, betalningar)
Fullgörande av avtalet om medlemskap. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Lagringsperiod Till dess att du tas bort från medlemsregistret. Viss information kan komma att sparas längre om det finns laglig grund för detta. Ibland finns historik kvar men utan koppling till personuppgifter.
 
Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
T.ex. försök till olovlig inloggning på användarkonton. Skydd och förbättring av vår IT-miljö.
Exakt vilka uppgifter skiljer sig utifrån vilket typ av system det gäller och hur varje admin för det systemet ställt in vilka uppgifter som behövs.
 • Medlems-ID
 • IP-adress
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget eller förbättra tjänster och mjukvara.
Lagringsperiod Om du tas bort från medlemsregistret tas uppgifter som ej har med betalningshistorik att göra bort direkt.
 
Ändamål Typ av personuppgifter Laglig grund
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser vid köp via betalningslösning.
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.
Exakt vilka uppgifter skiljer sig utifrån vilket typ av system det gäller och hur varje admin för det systemet ställt in vilka uppgifter som behövs.
 • Namn
 • Adressuppgifter
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-post och telefonnummer)
 • Historik
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.
Lagringsperiod

ÄNDRINGAR I AVTALET
Creava förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden om ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.
Vi uppmuntrar dig att kontrollera detta regelbundet. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras här. Senaste ändrad: 2018-04-14.


TILLBAKA